Strona Główna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskej fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom prostredníctvom Euroregiónu „Tatry” v rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

 

 

Tytuł mikrorojektu: ,, Edukacja transgraniczna – KROK w przyszłość”

Oś priorytetowa: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Numer mikroprojektu: INT/ET/TAT/3/II/B/0170

Wnioskodawca:

Gmina Jabłonka

ul. 3-go Maja 1

34-480 Jabłonka

tel.: +48 18 26 111 00 / fax.: +48 18 26 524 68

e-mail: sekretariat@jablonka.pl

www.jablonka.pl

                                                    

Partnerzy mikroprojektu:

Miasto Trstena www.trstena.sk

OZ V.I.A.C. –  Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže www.ozviac.sk

 

Termin realizacji: 07/2019 – 08/2021

Całkowita wartość mikroprojektu: 39 489,15 Euro

z tego:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 33 565,76 Euro

Budżet Państwa: 3 299,16 Euro

Wkład własny wszystkich partnerów: 2 624,23 Euro

 

Cel mikroprojektu: Przygotowanie uczniów z terenu pogranicza do trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej oraz zawodowej ścieżki kształcenia. Promocja oferty edukacji specjalistycznej i zawodowej szkół z trenów pogranicza. W ramach projektu będą realizowane wspólne transgraniczne programy i inicjatywy dla uczniów i nauczycieli w placówkach edukacji specjalistycznej i zawodowej. Wzrost świadomości wśród uczniów co do wagi i potrzeby planowania swojej przyszłości zawodowej oraz potrzeby ciągłego rozwoju osobistego. Badanie i analiza rynku pracy w województwie małopolskim i w Kraju Żylińskim. Efektem projektu będzie integracja uczniów oraz kadry pedagogicznej w obliczu trudnego wyboru jakim jest dalsza edukacja. Mikroprojekt będzie realizowany przez Gminę Jabłonka, Miasto Trstena, oraz Stowarzyszenie Obywatelskie V.I.A.C. ma na celu prowadzenie działań określających potrzeby uczniów w kontekście edukacji specjalistycznej i zawodowej.

Cele szczegółowe mikroprojektu: Pomoc uczniom i ich rodzicom w trafnym wyborze szkoły ponadpodstawowej.Rozwój zainteresowań wśród młodzieży. Osobowość a wybór zawodu: jaki(a) jestem i gdzie mogę pracować? Kształcenie ustawiczne, mobilność, kompetencje skrzyżowane: konieczności i korzyści stałego rozwoju zawodowego. Zawody przyszłości: omówienie trendów rynku pracy i popytu na konkretne zawody. Przedstawienie nowych zawodów jakie pojawiły się w związku z rozwojem technologi , a także zacieśnienie współpracy transgranicznej. Projekt Edukacja transgraniczna – KROK w przyszłość przyczyni się do realizacji celu ogólnego mikroprojektu poprzez przygotowanie transgranicznych programów i inicjatyw dla uczniów i nauczycieli w placówkach edukacji specjalistycznej i zawodowej w Jabłonce i Trstenie. Gmina Jabłonka, Miasto Trstena i Obywatelskie Stowarzyszenie V.I.A.C. w ramach wspólnego projektu będą prowadziły szereg działań mających na celu określenie potrzeb w kontekście edukacji specjalistycznej i zawodowej, aby ułatwić uczniom podjęcie decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Transgraniczna wymiana dobrych praktyk będzie miała miejsce podczas prezentacji ofert szkół, zawodów w Polsce i na Słowacji, a także podczas konferencji podsumowującej, gdzie uczestnicy zapoznają się z trendami rynku pracy polsko-słowackiego pogranicza.

Gmina Jabłonka realizuje zadanie pn: ,, Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie na Górnej Orawie”

  • Targi szkół w Jabłonce-Wybór ścieżki zawodowej to jedna z najważniejszych decyzji jakie podejmuje młody człowiek. Deprymuje ona bowiem najbliższe lata życia młodego człowieka jako pracownika, uczestnika rynku pracy. Decyzję tą można zmienić lub modyfikować, jednak wydłuża to drogę do osiągnięcia satysfakcji z pracy czy z osiągnięcia życiowych celów.

W celu przybliżenia uczniom różnorodnych obszarów Gmina Jabłonka we współpracy z Miastem Trstena oraz
z Stowarzyszeniem V.I.A.C. utworzy specjalną witrynę internetową (podstrona portalu internetowego gminy Jabłonka), gdzie udostępnione zostaną:

  • prezentacje online szkół średnich;
  • festiwal zawodów online, na który składać się będą materiały filmowe prezentujące 10 wybranych zawodów;
  • konferencja online podczas której zostaną przedstawione wyniki badania rynku pracy w Województwie Małopolskim oraz w Kraju Żylińskim oraz omówione perspektywy i możliwości kształcenia, by w jak najlepszy sposób odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku pracy.

Wartość mikroprojektu dla Gminy Jabłonka: 12 994,95 Euro
85% pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostała część środków pochodzi z budżetu państwa, czyli 5%, a pozostałe 10% jest finansowane z kosztów własnych.

 

 

Żywa Książka

Jaki wybrać zawód, kiedy nie wiem, co mnie w nim czeka?

 

Jesteś uczniom lub studentem i nie możesz sam zdecydować, jaki zawód wybrać?

W takim razie jesteś we właściwym miejscu i poprzez pięć książek na żywo (inspirujących wykładowców) przeniesiemy się razem do przestrzeni online, gdzie pięć książek pomoże Ci żyć książkami, podzielą się z Tobą swoim doświadczeniem, abyś mógł jak najlepiej zdecydować przy wyborze zawodu.

W wideofilmach, książki na żywo, które praktykują różne zawody, opowiadają o własnych historiach, jak wygląda ich praca i opisują realistyczne spojrzenie na być może również Twój przyszły zawód.

 

START 18. august 2021  → TU

https://www.trstena.sk/oznamy/cezhranicne-vzdelavanie-krok-do-buducnosti.html

 

Działanie  „Żywa Książka“ realizowane w ramach projektu

Edukacja transgraniczna – KROK w przyszłość nr. INT/ET/TAT/3/II/B/0170,

który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu współpracy transgranicznej  Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020

Zadanie: Nowe trendy w edukacji na pograniczu polsko – słowackim

 

Partneri projektu:

Internetowa strona projektu: https://www.trstena.sk/cezhranicne-vzdelavanie-krok-do-buducnosti/ll/1/sm/116254/h/152638/.html

 

 

 

Licznik odwiedzin: